Ova filozofija mora prožimati sve više medicinu, koja tako inspirirana, može garantirati zdravlje individue u cijeloj svojoj cjelovitosti kako zahvaljujući koordinaciji i integraciji različitih specijalističkih aktivnosti, tako i preko promoviranja ciljanih i ažuriranih naučnih istraživanja.

Estetska medicina interpretira ovu neophodnost povezivanjem dvaju principa koji su jednaki u svom nazivu: Medicina i Estetika, za jedan precizan program fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja.

Moderni način života naplaćuje od osobe veliki danak u smislu posljedica od globalnog trošenja.

Izmijenjeni uvjeti društva ne dozvoljavaju više da se ignorira pojačani interes povezan sa fizičkim izgledom i psihološkom ravnotežom, socijalnom prikazivanju i harmonijom sa sredinom u kojoj živi.

Psihološka gratifikacija i težina "publike" od jednog ugodnog izgleda i zdrave i harmonične osobnosti postaju sve važnijim.

Da bi se danas živjelo moramo biti "zadovoljni sa samima sobom" u bilo kojim godinama i medicina je sve više potaknuta od strane pacijenata koji zahtijevaju da poboljšaju svoj izgled, uravnoteženost i harmoniju koja dovodi do osobne sigurnosti, ali isto tako i profesionalnu neophodnost za jednu produbljenu duhovnu potrebu. Funkcioniranje Estetske Medicine je dakle vezana uz jedan precizan zahtjev društva, obavljajući temeljnu ulogu u socijalnoj medicini.

Da bi se postigao optimalan rezultat, Estetska Medicina ostvaruje multidisciplinarnu suradnju koristeći sve spoznaje baznih nauka (biofizika, biokemija, fiziologija, patologija....), saznanjima opće medicine, kirurgije i neke njihove specijalnosti (interna medicina, endokrinologija, nutricionizam, dermatologija, angiologija, ortopedija, fizijatrija, plastična kirurgija ...) i suradnja sa mnogim ostalim disciplinama vezanim za čovjeka (antropologija, filozofija, pedagogija, psihologija, sociologija, ekologija i komunikacija.....).

Estetska Medicina ima za objektiv otklanjanje neestetizama, ali njen glavni cilj je mnogo širi kada kažemo da nastoji da promovira i stimulira konstrukciju i rekonstrukciju jedne individualne harmonije i ravnoteže preko aktiviranja jednog medicinskog programa naučnog, socijalnog, preventivnog i korektivnog, kurativnog i programa rehabilitacije.

U fazi prevencije, koja predstavlja temelje discipline, liječnici podučavaju kako "upoznati" i "prihvatiti" naslijeđenu fizičku građu, da bi se čuvala i koristila po pravilima za higijenu života: alimentarnu, fizičku, psihološku i ponašajnu, kozmetološku.

U korektivnoj fazi, program se koristi samo sa oficijelnim tehničkim metodama: medicinskim, fiziokineziterapijskim, termalnim, kozmetološkim.

Estetska Medicina je usmjerena na zdravu osobu, harmoničnu, koja potpuno živi svoje godine i zna da se prepozna i prihvati, koja radi sa obavezom (odgovornošću) da se poboljša i pokuša da se više poštuje i voli.

Radi se u stvari o jednoj medicinskoj disciplini koja djeluje u cijelom polju u korist kvalitete života, objašnjavajući na najbolji način izjavu SZO (Organizzazione Mondiale Della Sanita) (Svjetska Zdravstvena Organizacija): zdravlje treba da bude smatrano ne kao odsustvo bolesti nego kao psihofizičko blagostanje.

Ovo je filozofija kojom se treba učiti svako tko se obrati Estetskoj Medicini.